18
Wrz

Lublin 3D

Firma SHH realizuje dla miasta Lublin projekt budowy modelu 3D/4D wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji.

Rozbudowa istniejącego Systemu Informacji Przestrzennej obejmie: stworzenie modelu miasta Lublin wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji, a także dostawę i wdrożenie oprogramowania, implementację danych, przeprowadzenie szkoleń, przekazanie dokumentacji użytkowej i technicznej.

Trójwymiarowy model Lublina będzie jednym z wiodących zagadnień podczas konferencji GISforum, która planowana jest w dniach 20 – 21 listopada 2019 we Wrocławiu. Więcej informacji wkrótce na stronie gisforum.pl

Główne elementy projektu:

 • narzędzia generowania i aktualizacji modeli w standardzie CityGML,
 • środowisko tworzenia i realizacji procedur automatycznego przetwarzania oraz kontroli zgodności i poprawności danych GIS 2D/3D,
 • specjalistyczne narzędzia generowania zabudowy z danych fotogrametrycznych,
 • baza danych oparta na standardzie 3DcityDB,
 • środowisko CMS do tworzenia i zarządzania projektami, użytkownikami oraz konfiguracjami dostępnych narzędzi oraz modelami 3D do publikacji,
 • publikator modeli 3D w środowisku webowym (przeglądarka webowa bez instalacji dodatkowych wtyczek, z obsługą standardów WebGL oraz HTML 5),
 • dedykowany serwer WFS-3D pozwalający na dostęp poprzez użycie interfejsu usługi OGC Web Feature Service (WFS) do informacji o miejskich obiektach 3D w formacie CityGML przechowywanych w bazie danych,
 • moduł hurtowni danych do udostępniania danych w standardach openDATA,
 • moduł prezentacji wariantowych inwestycji projektowanych na tle zabudowy istniejącej – pozwalający załadować modele 3D do scenariusza i interaktywnie umieścić je w modelu 3D,
 • moduł prezentacji danych skanowania laserowego (w tym LiDAR),
 • możliwość prezentacji danych w postaci siatek MESH 3D,
 • narzędzia walidacji i kontroli zapewniające: walidację obiektów, kontrolę topologii obiektów, zgodność ze standardem CityGML,
 • interfejs programistyczny umożliwiający rozwój systemu (API).

Projekt obejmuje także dostarczenie narzędzi zapewniających realizację procesu technologicznego, składającego się z przygotowania danych wejściowych (m.in. konwersja, tworzenie, przetwarzanie), implementacji i kontroli rozbieżności, aktualizacji danych, publikacji i udostępniania danych. Dostarczone narzędzia muszą zapewnić współpracę z modelem zapisanym w bazie danych oraz zgodność ze standardem OGC cityGML 2.0 na poziomie geometrii, topologii, semantyki i symboliki. 

Lublin 3D – potrzeby miasta i oczekiwane efekty

Potrzeba optymalizacji zadań realizowanych przez jednostki miejskie Lublina była głównym impulsem do stworzenia modelu 3D. W połowie 2019 roku miasto ogłosiło przetarg na projekt. W ramach procesu przetargowego wybrano ofertę firmy SHH, która zrealizowała podobny projekt w Poznaniu.

Koncepcja budowy trójwymiarowego modelu Lublina wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji jest jedną z pionierskich w skali kraju i może się stać inspirująca dla innych polskich miast. Model 3D będzie udostępniał trójwymiarowe wizualizacje obiektów miejskich, ukształtowania terenu miasta, warstw zieleni i zjawisk przestrzennych. Pozwoli także na tworzenie wieloaspektowych analiz 3D i opartych na nich opracowań tematycznych. Jednostki miejskie, mieszkańcy, pracownie architektoniczne i inwestorzy w specjalnym portalu będą mogli korzystać np. z analiz urbanistycznych, prezentujących dopuszczalną wysokość zabudowy określoną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wysokość budynków istniejących oraz projektowanych obiektów w przestrzeni. Ciekawą funkcją modelu będzie możliwość tworzenia analiz środowiskowych, takich jak prezentacja potencjału solarnego budynków, czy wizualizacja rozkładu hałasu pochodzącego z mapy akustycznej w przestrzeni trójwymiarowej. Model 3D będzie udostępniony jako model obiektowy (w tym dane 3D o zabudowie z projektu CAPAP wdrożonego przez GUGiK), dlatego docelowo może być wykorzystywany do integracji wyników analiz pochodzących z różnych aplikacji dziedzinowych.

Trójwymiarowy model Lublina obejmie nie tylko budynki i budowle, ale także inne obiekty przestrzenne, mające istotny wpływ na układ przestrzenny miasta. Portal służący do przeglądania modelu 3D będzie wykonany w technologii responsywnej, co pozwala na uruchomienie go także na urządzeniach mobilnych.

Model 3D będzie wykorzystywany podczas konsultacji społecznych razem ze stosowanymi obecnie narzędziami mapowymi 2D. Dzięki temu proces projektowania nowej zabudowy ma szanse być bardziej transparentny, a podmioty z niego korzystające uzyskają wiedzę na temat potencjalnego wpływu nowych budynków na sąsiednie obiekty.

Sprawdź nas!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO’), informujemy: administratorem danych osobowych jest SHH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław, KRS 0000032322 („SHH”). W razie jakichkolwiek wątpliwości, uwag, zastrzeżeń, sprzeciwów, cofnięcia udzielonych zgód, czy też potrzeby zgłoszenia nam przez Państwa jakichkolwiek innych spraw związanych z ochroną danych osobowych, w tym potrzeby udzielenia Państwu wyjaśnień i informacji, możliwy jest kontakt z nami na adresy: SHH Sp. z o.o. ul. Kaszubska 6 50-214 Wrocław lub RODO@shh.pl

Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez SHH w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce Prywatności firmy SHH, dostępnej na stronie www.shh.pl („Polityka Prywatności), m.in. procesu rekrutacyjnego, realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia księgowości i sprawozdawczości, prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów, realizacji szkoleń, realizacji praktyk i staży, realizacji projektów informatycznych, udzielania informacji uprawnionym osobom, rozpatrywania zgłoszeń, skargi wniosków. W przypadku udzielenia zgód, cele te zostały określone także w formułach tych zgód. Nadto, SHH przysługuje prawo przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, opisanego w Polityce Prywatności. Przetwarzanie Państwa danych osobowych zasadniczo następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń przez SHH oraz do realizacji zawartej przez Państwa umów o świadczenie usług oferowanych przez SHH, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez SHH działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez SHH ciążącego na SHH obowiązku prawnego. Natomiast w pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania przez SHH świadczeń, wynikających z formularza i udzielonych przez Państwa zgód. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi SHH informowanie Państwa o nowych ofertach i promocjach.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych podstawowy okres przechowywania danych, w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy, trwa maksymalnie do czasu upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub okresu niezbędnego do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia bądź dochodzenia roszczeń lub okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub możliwości skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wnieść w każdym czasie skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
SHH wskazuje na niezbędność zapoznania się przed wysłaniem formularza oraz wyrażeniem zgód ze szczegółowymi informacjami z zakresu przetwarzania danych osobowych, w tym warunkami używania plików cookies i kategoriami odbiorców danych osobowych, zawartymi w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław (administrator danych osobowych), w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nastąpiło poinformowanie mnie o dobrowolności podania danych objętych formularzem i skutkach braku podania tych danych oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) do mnie e-mailowo, na podany w formularzu adres e-mail, o promocjach i ofertach oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) na podany w formularzu numer telefonu w celach handlowych i marketingowych oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl