2
Mar

Technologie i projekty z zakresu SDI 3D – wywiad

Infrastruktura przestrzenna 3D – czym różni się od tej stosowanej dla danych 2D?

Nie ma dużych różnic między infrastrukturą danych przestrzennych 2D i 3D. Różnice jednak uwidaczniają się, gdy zaczniemy dyskutować o szczegółach. Architekturę trójwymiarową łatwo zintegrować z istniejącą w wielu miejscach dla danych dwuwymiarowych. Podstawą dla obu ujęć jest centralna baza danych przechowująca dane przestrzenne (2D lub 3D). W oparciu o tę bazę dostępne są serwisy do odpytywania i pobierania danych (Web Feature Service WFS – serwis pobierania danych), jak i serwisy prezentacji danych online. Podobnie jak w dwuwymiarowym GIS istnieje potrzeba szybkiego manipulowania i wyświetlania danych, która w przestrzeni 3D jest jeszcze ważniejsza i musi zapewniać płynność nawigacji i pracy z danymi.

Znaczącą różnicą jest na pewno fakt, że większość wdrażanych systemów GIS nie zapewnia wsparcia dla protokołu WFS 3D lub tworzenia kafelków 3D (3D Tiles) do prezentacji danych online. Dlatego też virtualcitySYSTEMS stworzyła własną infrastrukturę do prezentacji i pracy z danymi 3D poprzez portale webowe. Narzędzia są rozwijane w oparciu o silnik Cesium.JS i specyfikację kafelków 3D zgodną ze standardami Open Geopatial Consortium (OGC).

Poziom standaryzacji w projektach 3Dcity

Budując nowoczesną infrastrukturę danych przestrzennych (SDI) trzeba wziąć pod uwagę i uwzględnić standaryzację, aby osiągnąć interoperacyjność samych danych, jak i systemu GIS 3D w szczególności. To częsta praktyka we wdrożeniach GIS 2D i powinna zostać zastosowana także we wdrożeniach trójwymiarowej infrastruktury danych przestrzennych. Niezbędne komponenty są dostępne – CityGML. Standard OGC do przechowywania i wymiany danych 3D oraz przestrzenne bazy danych Oracle Spatial, PostGIS, czy MS SQL spatial.
Przy wdrożeniach zastosowane  są narzędzia Open Source‎ wraz z dodanymi do nich własnymi funkcjonalnościami zarządzania całym modelem oraz transakcyjnym serwisem WFS 2.0 pracującym z przestrzenną bazą danych. To pozwala na łatwe zadawanie pytań do bazy danych poprzez standardowe interfejsy OGC. Co więcej – rozwijana stale jest webowa warstwa prezentacyjna oparta o specyfikację kafelków 3D zgodną także ze standardami OGC. Wspierana jest standaryzacja oparta o protokoły OGC, z jednej strony rozwijając sam standard cityGML oraz z drugiej pracując nad specyfikacją kafelków 3D.

Unikalność rozwiązań

W zagadnieniach budowania infrastruktury przestrzennej 3D spotkać można nieliczne rozwiązania zapewniające wszystkie niezbędne komponenty dla miast. Możliwe jest budowanie miejskich modeli 3D w różnych rozwiązaniach GIS. Istnieją także inne systemy dostarczające serwer WFS w oparciu o standard i dane cityGML, ale zgodnie z naszą wiedzą brakuje im m.in. warstwy prezentacyjnej, interfejsów WFS kompatybilnych z cityGML lub przechowywania danych w standardzie cityGML. To jest właśnie miejsce, gdzie firma virtualcitySYSTEMS znalazła swoją niszę.Rozwiązanie virtualcitySUITE zapewnia wszystkie niezbędne komponenty do tworzenia w pełni funkcjonalnej infrastruktury danych przestrzennych 3D (3D Spatial Data Infrastructure) dla miast.

Potencjał tematyki miejskiego GIS 3D w przyszłości

Wielu ekspertów twierdzi, że czas superaplikacji pokazującej siłę danych i przestrzeni 3D jeszcze nie nadszedł. Infrastruktura danych 3D niesie sama w sobie wartość dodaną. Możliwość oglądania i analizowania modelu miasta 3D ma szerokie zastosowanie m.in. w planowaniu urbanistycznym, architekturze, zarządzaniu przestrzenią miejską, procesie inwestycyjnym czy zarządzaniu kryzysowym.
Dlatego też czas na 3D właśnie nadszedł, gdyż jest możliwe uzyskanie w łatwy sposób pełnej architektury danych przestrzennych 3D oraz aktualizacji jej modeli. Dzięki wykorzystaniu standardowych i otwartych interfejsów możliwe stało się skomunikowanie modelu miejskiego 3D z innymi systemami działającymi w ekoprzestrzeni inteligentnych miast (idea Smart City). Daje to możliwość wykorzystania takiego modelu przez coraz większą liczbę użytkowników, powiększając tym samym liczbę  możliwych zastosowań, jak i innowacyjne pomysły wykorzystania siły 3D.

Zainteresowanie miejskimi systemami GIS 3D wiąże się z rosnącą liczbą wdrożeń, a co za tym idzie coraz większego zwrotu informacyjnego od klientów co do potrzeb integracji takiego modelu z procesami realizowanymi przez wydziały miejskie i jednostki budżetowe. Rozmowy wdrożeniowe dotyczą m.in. tematów wzbogacania modeli 3D o dodatkowe informacje lub wykorzystania ich do specjalistycznych numerycznych symulacji, takich jak:  symulacja zachowania wiatru, symulacja powodzi, rozchodzenie się sygnału sieci komórkowych, symulacje scenariuszy działań w sytuacjach kryzysowych czy nawet kreacja wirtualnej rzeczywistości pod modele do gier i symulatorów. Jakby na to nie patrzeć wymienione obszary to na dzisiaj jedynie czubek góry lodowej, a miejskie modele 3D staną się wkrótce standardem, tak jak stało się to z danymi miejskimi 2D.

Zainteresowanie polskim rynkiem

W ostatnich latach zanotowaliśmy rosnące zainteresowanie standardem CityGML ze strony polskiej geodezji, na poziomie krajowym, jak i niektórych miast. Szukaliśmy lokalnego partnera o wysokich kompetencjach. Na rynkach lokalnych zawsze działamy z lokalnymi ekspertami, którzy znają specyfikę, normy i standardy obowiązujące w danym kraju. Kontakt z wrocławską firmą SHH, partnerem Oracle, posiadającym duże doświadczenie w implementacji infrastruktury danych przestrzennych, okazał się katalizatorem dalszych działań, współpracy i podpisania umowy partnerskiej na rynek polski.

Wywiadu udzielił dr Lutz Ross, CEO w firmie virtualcitySYSTEMS

 

Dowiedz się więcej!

Obszary    Technologie    Partnerzy    Sprawdź nas!

Sprawdź nas!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO’), informujemy: administratorem danych osobowych jest SHH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław, KRS 0000032322 („SHH”). W razie jakichkolwiek wątpliwości, uwag, zastrzeżeń, sprzeciwów, cofnięcia udzielonych zgód, czy też potrzeby zgłoszenia nam przez Państwa jakichkolwiek innych spraw związanych z ochroną danych osobowych, w tym potrzeby udzielenia Państwu wyjaśnień i informacji, możliwy jest kontakt z nami na adresy: SHH Sp. z o.o. ul. Kaszubska 6 50-214 Wrocław lub RODO@shh.pl

Dane osobowe podane przez Państwa będą przetwarzane przez SHH w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce Prywatności firmy SHH, dostępnej na stronie www.shh.pl („Polityka Prywatności), m.in. procesu rekrutacyjnego, realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia księgowości i sprawozdawczości, prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów, realizacji szkoleń, realizacji praktyk i staży, realizacji projektów informatycznych, udzielania informacji uprawnionym osobom, rozpatrywania zgłoszeń, skargi wniosków. W przypadku udzielenia zgód, cele te zostały określone także w formułach tych zgód. Nadto, SHH przysługuje prawo przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, opisanego w Polityce Prywatności. Przetwarzanie Państwa danych osobowych zasadniczo następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń przez SHH oraz do realizacji zawartej przez Państwa umów o świadczenie usług oferowanych przez SHH, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez SHH działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez SHH ciążącego na SHH obowiązku prawnego. Natomiast w pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania przez SHH świadczeń, wynikających z formularza i udzielonych przez Państwa zgód. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi SHH informowanie Państwa o nowych ofertach i promocjach.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych podstawowy okres przechowywania danych, w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy, trwa maksymalnie do czasu upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa lub okresu niezbędnego do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia bądź dochodzenia roszczeń lub okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub możliwości skutecznego podniesienia zarzutu przedawnienia.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wnieść w każdym czasie skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
SHH wskazuje na niezbędność zapoznania się przed wysłaniem formularza oraz wyrażeniem zgód ze szczegółowymi informacjami z zakresu przetwarzania danych osobowych, w tym warunkami używania plików cookies i kategoriami odbiorców danych osobowych, zawartymi w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław (administrator danych osobowych), w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nastąpiło poinformowanie mnie o dobrowolności podania danych objętych formularzem i skutkach braku podania tych danych oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) do mnie e-mailowo, na podany w formularzu adres e-mail, o promocjach i ofertach oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl

TAK, ZGADZAM SIĘ na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez SHH Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu (pod adresem Ul. Kaszubska 6, 50-214 Wrocław) na podany w formularzu numer telefonu w celach handlowych i marketingowych oraz nastąpiło poinformowanie mnie o prawie wycofania udzielonej zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, zawartych w Polityce Prywatności firmy SHH dostępnej na stronie www.shh.pl